โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ปรับปรุงข้อมูล

รายละเอียด